Zorg om oneigenlijk gebruik van de compensatieregeling fritesaardappelen

Links en rechts is er al het één en ander verschenen in de agrarische media over de compensatieregeling voor  fritesaardappelen. Het oneigenlijk gebruik van de regeling is een punt van zorg voor VTA.

Compensatieregeling bedoeld voor onverkoopbare aardappelen

De compensatieregeling is in principe bedoeld voor de vrije fritesaardappelen die nog niet waren verkocht. Op basis van een inschatting ging dit om 1 miljoen ton. Wanneer contracten zouden worden ontbonden om deze aardappelen ook voor de regeling in aanmerking te laten komen blijft er waarschijnlijk een aanmerkelijk groter volume aardappelen over. Een individuele teler zou op basis van de regeling maximaal 6 cent per kilogram bijbetaald krijgen. Dit is ongeveer berekend op de 50 miljoen euro die beschikbaar is gesteld voor de regeling. Wanneer de regeling overschreven wordt, dan wordt een vergoeding uitgekeerd naar rato. Dit betekent ongetwijfeld dat de vergoeding voor de individuele teler met onverkoopbare aardappelen omlaag gaat.

Ontbinden van contracten niet zonder risico

Dat telers door een misleidend advies van verwerkers straks tussen wal en schip vallen is eveneens een aandachtspunt vanuit VTA. Aardappeltelers krijgen van juridische adviseurs overigens het advies om uiterst voorzichtig om te gaan met ontbinden van contracten. Door een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor een lagere prijs hopen ze in aanmerking te komen voor de compensatieregeling. Dit kan echter wel eens compleet verkeerd uitpakken. Door willens en wetens een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor een lagere prijs lopen ze het risico dat ze juist geen gebruik mee kunnen maken van de compensatieregeling. Het is voor VTA de vraag of hier door gedupeerde teler en verwerker niet kunstmatig voorwaarden worden gecreëerd om voor de regeling in aanmerking te komen en op die manier een voordeel wordt genoten dat niet in overeenstemming is met de doelstelling van de regeling (zie ook Hoofdstuk 4, artikel 12d van de wettekst).

Imagoschade sector

Los van de hoogte van de vergoeding voor de individuele teler maakt VTA zich zorgen om de imagoschade voor de sector die het oneigenlijke gebruik van de regeling mogelijk tot gevolg heeft.

De ontstane discussie en de geruchten uit het veld zijn voor VTA aanleiding geweest om haar zorg in een brief aan de Brancheorganisatie Akkerbouw kenbaar te maken. Deze brief is terug te lezen op het ledengedeelte van VTA.