Opbrengsten aardappeloogst fors lager

Hoewel er tussen percelen grote verschillen bestaan is het duidelijk, dat de aardappeloogst 2018 een stuk lager zal zijn dan normaal. Overvloedige regenval in het begin van het seizoen en droogte in de laatste maanden leiden naar verwachting tot een fors lagere opbrengst. Dit blijkt uit de eerste proefrooiing onder de VTA-leden in 2018.

Gemiddelde opbrengst per hectare

Aardappelopbrengst 2018 blijft achter bij gemiddelde

Gemiddelde opbrengst per hectare

De gemiddelde opbrengst van de monsters is vastgesteld op 36.426 kg per hectare. In 2017 was dit 46.437 kg per ha. Hiermee is de opbrengst per hectare tot op heden ruim 20% lager dan het vorig seizoen. Ten opzichte van het 5 jarig gemiddelde is de productie 16,1% lager. Eén en ander is weergegeven in de grafiek hiernaast.

Tussen percelen onderling bestaan er wel behoorlijke verschillen. De laagste opbrengst zat zelfs lager dan 10 ton/ha, terwijl de hoogste op 61 ton/ha zit. Als oorzaken worden genoemd uiteraard de droogte, maar ook verschillende percelen met waterschade in het begin van het seizoen. Deze waren we door de droogte al weer bijna vergeten, maar menig teler ondervindt hier nog de gevolgen van.

Grofte lager dan 5-jarig gemiddelde

Het percentage 50 mm opwaarts bedraagt 52%. In 2017 was dit 61%, terwijl het vijfjarig gemiddelde ligt op 57%. Het gemiddeld knolaantal ligt op 178 stuks. Dit is ongeveer gelijk aan het vijfjarig gemiddelde. Een aantal deelnemers meldt beginnende doorwas.

proefrooiing aardappelen aug 2018 grofte lager

Het aantal knollen en de grofte t.o.v. het 5-jarig gemiddelde

 

Voor de beeldvorming bij de verschillende rassen zijn voor de belangrijkste rassen de gemiddelde waarden uitgesplitst. Naast de rassen Agria, Innovator, Ramos en Fontane zijn er twee groepen gemaakt waarin de overige frites- en de overige tafelaardappelrassen zijn opgenomen.

tabel met resultaten proefrooiing aardappelen 2018

Protocol

VTA heeft midden augustus een proefrooiing uitgevoerd onder haar leden volgens een vastgesteld protocol. Deze opbrengstmeting vindt sinds 2001 plaats en wordt steeds op hetzelfde moment in het jaar uitgevoerd. Met de proefrooiingen worden van een groot aantal consumptierassen verspreid over Nederland monsters gestoken. De resultaten van de augustusmeting zijn gebaseerd op monsters van een representatieve groep VTA leden verspreid over heel Nederland.

Half september wordt er weer een proefrooiing uitgevoerd bij dezelfde groep telers. Hieruit zal blijken in hoeverre er nog nagroei plaatsvindt. Qua potentie lijkt er nog behoorlijk verschil te bestaan. Verder wordt er wel relatief veel doorwas gemeld, maar ook hier zien we verschillen.