Contracteren van aardappelen verloopt moeizaam

Het contracteren van aardappelen verloopt zeer moeizaam voor de verwerkers. Een tekort aan pootgoed van de frites rassen is hier vooral de oorzaak van. De marginale verhoging van de contractprijzen is niet datgene wat telers verwacht hadden. De laatste jaren vertonen een toenemende mate van extremen betreffende het weer en er is geen enkel vooruitzicht dat hier verbetering in komt. Dit seizoen heeft aangetoond wat de gevolgen voor een teler zijn:

 • Hogere teeltkosten (meer gewasbeschermingsmiddelen, extra mechanisatie, hogere bewaarkosten, etc.)
 • Minder opbrengst per hectare
 • Lagere kwaliteit waardoor het percentage tarra hoog is
 • Meer tarra wil zeggen dat men meer aardappelen nodig heeft uit de totale opbrengst om aan de contractuele verplichtingen te voldoen
 • Gevolg: minder meelever-/vrije aardappelen
 • Verwerkers hebben een grote negatieve invloed bij het totstandkomen van de beursnoteringen voor fritesgeschikte aardappelen
 • De verplichting tot teruglevering van de gehele opbrengst in combinatie met de lagere fritesnotering en de minder beschikbare vrije aardappelen, kost een teler dit seizoen veel geld
 • Zeer goede kwaliteit (bijvoorbeeld Mc Donalds geschikt) wordt ondergewaardeerd

De goede aardappelprijzen suggereren een goed financieel aardappel jaar. Onderaan de streep valt het echter veelal vies tegen!

Contracten oogst 2017/2018

Dit jaar leent zich uitstekend tot onderhandelen met de afnemer. In voorgaande jaren was er overwegend sprake van: “Wilt u hier even tekenen!” Nu is er veel meer ruimte tot onderhandelen. Maak hier dan ook gebruik van. Bovenstaande argumenten tonen aan dat er teveel eenrichtingsverkeer is. Langzaam komt bij de verwerkers het besef boven dat: “Wat is de industrie zonder telers?!” meer van toepassing is dan andersom. Dus doe er uw voordeel mee!

Uitzonderingen op standaardcontracten

Enkele voorbeelden van uitzonderingen op de standaardcontracten in de praktijk:

 • Halvering van de kosten van klikcontracten
 • Onderhandelen van de prijs van de meelever-/vrije aardappelen op basis van de kwaliteit van de vooraf geleverde contractaardappelen
 • Hogere premie bij doorschuiven van contracten in combinatie met risicodeling door verwerkers
 • Er worden uitzonderingen gemaakt op bonus-/malusregelingen, toeslagen op vaste prijs contracten en de meerjarentoeslag
 • Helft van de opbrengst contracteren. Een teler heeft b.v. 50 hectare fritesaardappelen. Hij heeft de helft van zijn totale opbrengst (dus géén tonnen of hectares!) gecontracteerd op basis van een vaste prijs. De andere helft heeft hij vrij en hij is met dit gedeelte vrij om te leveren aan wie hij maar wil en op een tijdstip dat hem past. Dit heeft als voordeel dat in geval van calamiteiten hij altijd de beschikking heeft op de helft van zijn totale opbrengst en nooit méér vrije aardappelen moet aanwenden om aan zijn contractverplichting te voldoen

Zo zullen er nog wel meer en andere vormen van uitzondering zijn op de basiscontracten. Niet alleen aangaande volume en kwaliteit maar ook betreffende de voorwaarden.

Succes, een goed ondernemerschap loont!