Opbrengst uien ongeveer op langjarig gemiddelde

  • september 17, 2019
  • Uien

Gemiddelde opbrengst per hectare

Op basis van de proefrooiingen uitgevoerd in september 2019 is de gemiddelde opbrengst voor uien vastgesteld op 59,6 ton per hectare. Dit is een gewogen gemiddelde. In 2018 was dit 41,4 ton per ha. Het productieniveau per hectare ligt daarmee dit jaar ongeveer op het niveau van het langjarig gemiddelde. Het 5-jarig gemiddelde is door het slechte resultaat van 2018 iets lager dan het langjarig gemiddelde. Eén en ander is weergegeven in onderstaande grafieken.

Uitgaande van een hogere opbrengst van 44% t.o.v. vorig seizoen zou de totale oogst uitkomen op ongeveer 1,2 à 1,3 miljoen ton netto. Dit is ook wat eerdere verwachtingen uit de sector aangeven.

Proefrooiing uien 2019 geeft aan dat opbrengst op langjarig gemiddelde zit.

Opbrengst uien per hectare in de afgelopen seizoenen

Spreiding groot

De spreiding in opbrengsten per hectare is groot. Zowel regionaal maar ook tussen percelen in de verschillende regio’s bestaan grote verschillen. Mogelijkheid van beregenen speelt hierin wel een rol mee, maar ook weersomstandigheden in het seizoen waren erg verschillend. Het minimum is 24,8 ton/ha, terwijl het maximum 84,7 ton/ha bedraagt.

In Noord (Noord-Holland, Polders, Gelderland en noordelijker) is de gemiddelde opbrengst 62,4 ton/ha, in Zuid is de gemiddelde opbrengst 51,5 ton/ha.

Bij de proefrooiing uien 2019 is de spreiding in opbrengst per hectare groot tussen de percelen

Spreiding in opbrengst per hectare is groot

Grofte

Ook wat betreft de grofte kunnen we concluderen, dat het percentage 60 mm opwaarts ongeveer op het niveau ligt van het langjarig gemiddelde. Dit percentage bedraagt 57,0%, terwijl het langjariggemiddelde op 57,1% ligt. In het Noorden bedraagt dit percentage 56,4% en in het Zuiden 56,9%. Een en ander is weergegeven in onderstaande grafiek.

Het percentage 60 mm opwaarts ligt ongeveer op het langjarig gemiddelde

Percentage >60 mm opwaarts

Areaaluitbreiding ongeveer 6,8%

De uitbreiding van het areaal is gebaseerd op cijfers vanuit het CBS. De areaaluitbreiding komt met name door de uitbreiding van het areaal zaaiuien (+9,8%). Het areaal plantuien is dit jaar afgenomen met 1,5%. De uitbreiding vindt met name plaats in de niet-traditionele teeltgebieden. In Zeeland lijkt het areaal uien in 2019 wat afgenomen door tegenvallende resultaten in voorgaande seizoenen.

Het areaal uien breidt in 2019 uit met 6,8%

Areaalontwikkeling uien Nederland