Vrije voorraad uien op niveau langjarig gemiddelde

  • december 20, 2019
  • Uien

De vrije voorraad uien ligt ongeveer op het niveau van het langjarig gemiddelde. Dat is de belangrijkste conclusie bij de tussenstand uit de eerste voorraadinventarisatie die VTA begin december heeft uitgevoerd onder haar leden. De goedlopende export zorgt ervoor dat in de bovengemiddelde productie toch al een behoorlijk gat is geslagen. Dit sluit ook aan bij praktijkbeeld van een aanhoudend goedlopende export en de kooprondes die zowel voor gele als rode uien in de afgelopen weken zijn waargenomen.

Gemiddelde opbrengst per hectare

De gemiddelde opbrengst van alle ingestuurde resultaten is 54,1 ton/ha netto. Dit is ongeveer 5 ton lager dan in eerste instantie bij de proefrooiingen was vastgesteld. Dit is ongeveer het niveau van het langjarig gemiddelde. Daarbij is wel een correctie gemaakt voor het extreem droge seizoen 2018-2019.

Bij de deelnemers liepen de opbrengsten uiteen. Het minimum is 30 ton/ha, terwijl het maximum 80 ton/ha bedraagt bij de zaaiuien. Bij de gele uien lag de opbrengst op 54,4 ton per ha en bij de rode uien was dit 50,7 ton per ha. Bij de plantuien lag de opbrengst gemiddeld op 57,6 ton per ha.

Areaaluitbreiding

In de CBS-cijfers kwam men landelijk tot een areaaluitbreiding van 5,9%, waarbij het areaal zaaiuien maar liefst 8,8% is uitgebreid tot ongeveer 27.600 hectare. Bij de deelnemers aan de voorraadinventarisatie zien we juist een 2,5% daling van het areaal. Op zich niet vreemd als we constateren, dat de uitbreiding met name plaatsvindt in de niet-traditionele teeltgebieden, terwijl onze leden juist wel in de tradiotionele teeltgebieden zitten. In Zeeland zien we ook bij het CBS een daling van 11,4% van het uienareaal. De grootste groei van het areaal zien we in Groningen, Drenthe en de zandgebieden in Noord-Brabant en Limburg.

Voorraad

Het volume wat afgeleverd is door de deelnemers aan de voorraadinventarisatie ligt ongeveer op eenzelfde niveau als het langjarig gemiddelde. Er is circa 29% afgeleverd. Dit ligt wel in lijn met het beeld van een goedlopende afzet. Door de goedlopende export zou je mogelijk verwachten dat het aantal afgeleverde tonnen iets hoger lag. In de export zit echter wel een behoorlijk aandeel dat is geleverd vanuit de niet traditionele teeltgebieden, waar een relatief groot deel afland is afgeleverd, terwijl ook een behoorlijk volume plantuien is geëxporteerd.

In absolute tonnen is er bij de VTA-leden 5,3% meer voorraad dan het langjarig gemiddelde. Hiervan is 31% verkocht. Dit komt met name doordat van de rode uien al een groter deel is verkocht. Bij de rode uien ligt dit percentage op 44%, bij de gele uien is 26%. Normaliter is er rond deze tijd ongeveer 25% van de voorraad verkocht.

De totale vrije voorraad komt daarmee ongeveer op het langjarig gemiddelde van de voorraadinventarisaties in deze periode. Dit ligt voor de rode uien wat lager dan voor de gele.

Voorraad vrije uien ongeveer op langjarig gemiddelde

De voorraad vrije uien ligt ongeveer op het niveau van het langjarig gemiddelde